Ummu Hafsah

Sannah helwa, my mother. The one who put her life at stake for mine. Here’s a short narration for you.   Wahai Rabb ku – Ya Wahid, demi dia yang Kau maqamkan menjadi ummi, janganlah Kau pandang dia melainkan Kau rahmatinya, janganlah Kau dengar dia melainkan Kau terima semuanya.   Wahai Rabb ku – Ya Sami’, demi dia yang Kau maqamkan sehingga tiada terhijab doanya, janganlah Kau dengar doanya melainkan semuanya Kau kabuli, janganlah Kau melihat melainkan Kau redhai dia.   Wahai Rabb ku yang paling mengasihani, demi dia yang Kau maqamkan lelahnya menjadi peluput dosa, janganlah Kau pandang dia melainkan untuk mengampuninya, janganlah Kau terimanya melainkan sempurna agamaMu dia imani.   Wahai Rabbku yang amat Mujib, demi dia yang…